پمپ آب طبقاتی عمودی استیل پنتاکس سری U بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی استیل پنتاکس مدل U 5SV

پنتاکس

پمپ آب طبقاتی عمودی صنعتی سانتریفیوژ پروانه استیل پنتاکس

سری U

مدل U 5SV

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی خرید پمپ طبقاتی عمودی استیل سانتریفیوژ پنتاکس مدل U 5SV

مدلحداکثر آبدهیحداکثر ارتفاعتوانورودي و خروجي

U5SV-180/6

8.468.81.8 HP1 1/4 x 1 1/4 in

U5SV-180/6T

8.468.81.8 HP1 1/4 x 1 1/4 in

U5SV-200/7

8.4812 HP1 1/4 x 1 1/4 in

U5SV-200/7T

8.4812 HP1 1/4 x 1 1/4 in

U5SV-250/8

8.492.12.5 HP1 1/4 x 1 1/4 in

U5SV-250/8T

8.492.12.5 HP1 1/4 x 1 1/4 in

U5SV-280/9

8.4103.42.8 HP1 1/4 x 1 1/4 in

U5SV-280/9T

8.4103.42.8 HP1 1/4 x 1 1/4 in

U5SV-300/10

8.4114.23 HP1 1/4 x 1 1/4 in

U5SV-300/10T

8.4114.23 HP1 1/4 x 1 1/4 in

U5SV-350/11

8.4125.13.5 HP1 1/4 x 1 1/4 in

U5SV-350/11T

8.4125.13.5 HP1 1/4 x 1 1/4 in