پمپ سیرکوله لوارا مدل LNES 80 بزرگنمایی

پمپ سیرکوله لوارا مدل LNES 80

لوارا

پمپ سیرکولاتور شوفاژ موتورخانه خطی لوارا

سری LNES

مدل LNES 80

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی پمپ سیرکولاتور شوفاژ آبگرم خطی لوارا مدل LNES 80

مدلحداکثر ارتفاعحداکثر آبدهيتوانورودي و خروجي

LNEE80-200/30/P4

13.6673 KW80 x 80 in

LNEE80-200/40/P4

17.1894 KW80 x 80 in

LNEE80-250/40/P4

15.7894 KW80 x 80 in

LNEE80-250/55/P4

20.41005.5 KW80 x 80 in

LNEE80-250/75/P4

23.81117.5 KW80 x 80 in