پمپ سیرکوله لوارا مدل LNEE 65 بزرگنمایی

پمپ سیرکوله لوارا مدل LNEE 65

لوارا

پمپ سیرکولاتور شوفاژ موتورخانه خطی لوارا

سری LNEE

مدل LNEE 65

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی پمپ سیرکولاتور شوفاژ آبگرم خطی لوارا مدل LNEE 65

مدلحداکثر ارتفاعحداکثر آبدهيتوانورودي و خروجي

LNEE65-125/40/P2

21.9544 KW65 x 65 in

LNEE65-125/75/P2

31817.5 KW65 x 65 in

LNEE65-160/11/P4

9.4491.1 KW65 x 65 in

LNEE65-160/15/P4

10.6541.5 KW65 x 65 in

LNEE65-160/55/P2

26.6815.5 KW65 x 65 in

LNEE65-160/75/P2

33.4907.5 KW65 x 65 in

LNEE65-200/15/P4

11401.5 KW65 x 65 in

LNEE65-200/22/P4

15.3492.2 KW65 x 65 in

LNEE65-250/22/P4

16.8402.2 KW65 x 65 in

LNEE65-250/30/P4

18.5493 KW65 x 65 in

LNEE65-250/40/P4

22.9604 KW65 x 65 in