پمپ آب طبقاتی عمودی استیل پنتاکس مدل U 9SV بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی استیل پنتاکس مدل U 9SV

پنتاکس

پمپ آب طبقاتی عمودی صنعتی سانتریفیوژ پروانه استیل پنتاکس

سری U

مدل U 9SV

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی خرید پمپ طبقاتی عمودی استیل سانتریفیوژ پنتاکس مدل U 9SV

مدلحداکثر آبدهیحداکثر ارتفاعتوانورودي و خروجي

U9SV-200/4T

14.447.62 HP1 1/4 x 1 1/2 in

U9SV-250/5

14.4602.5 HP1 1/4 x 1 1/2 in

U9SV-250/5T

14.4602.5 HP1 1/4 x 1 1/2 in

U9SV-300/6

14.471.83 HP1 1/4 x 1 1/2 in

U9SV-300/6T

14.471.83 HP1 1/4 x 1 1/2 in

U9SV-400/7T

14.483.34 HP1 1/4 x 1 1/2 in

U9SV-450/8T

14.497.34.5 HP1 1/4 x 1 1/2 in

U9SV-500/9T

14.41095 HP1 1/4 x 1 1/2 in

U9SV-550/10T

14.41225.5 HP1 1/4 x 1 1/2 in