پمپ آب طبقاتی عمودی پنتاکس سری U بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی پنتاکس مدل U 5V

پنتاکس

PUMP PENTAX-32802

پمپ آب طبقاتی عمودی صنعتی سانتریفیوژ پروانه پلاستیک پنتاکس

سری U

مدل U 5V

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی خرید پمپ طبقاتی عمودی سانتریفیوژ پنتاکس مدل U 5V

مدلحداکثر آبدهیحداکثر ارتفاعتوانورودي و خروجي

U5V-180/6T

8.4 69.3 1.8 HP 1 1/4 x 1 1/4 in

U5V-200/7

8.4 80.3 2 HP 1 1/4 x 1 1/4 in

U5V-250/8

8.4 91.4 2.5 HP 1 1/4 x 1 1/4 in

U5V-250/8T

8.4 91.4 2.5 HP 1 1/4 x 1 1/4 in

U5V-280/9

8.4 102.1 2.8 HP 1 1/4 x 1 1/4 in

U5V-280/9T

8.4 102.1 2.8 H.P 1 1/4 x 1 1/4 in

U5V-300/10

8.4 112.7 3 HP 1 1/4 x 1 1/4 in

U5V-300/10T

8.4 112.7 3 HP 1 1/4 x 1 1/4 in

U5V-350/11

8.4 122 3.5 HP 1 1/4 x 1 1/4 in

U5V-350/11T

8.4 122 3.5 HP 1 1/4 x 1 1/4 in