پمپ آب طبقاتي عمودي ليو مدل LVR64 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی ليو مدل LVR64

لئو

پمپ آب طبقاتی عمودی صنعتی سانتريفيوژ پروانه استيل سه فاز لئو

سری LVR

مدل LVR64

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمايی خريد پمپ طبقاتی عمودی صنعتی سانتريفيوژ ليو مدل LVR64

مدلحداکثر هدحداکثر دبيتوانفازورودي و خروجي

LVR 64-3

83.5 90 18.5 KW سه فاز DN100 (4 in)

LVR 64-4

112 90 22 KW سه فاز DN100 (4 in)

LVR 64-8-1

222 90 45 KW سه فاز DN100 (4 in)