پمپ آب طبقاتي عمودي ليو مدل LVR3 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی ليو مدل LVR3

لئو

پمپ آب طبقاتی عمودی صنعتی سانتريفيوژ پروانه استيل سه فاز لئو

سری LVR

مدل LVR3

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمايی خريد پمپ طبقاتی عمودی صنعتی سانتريفيوژ ليو مدل LVR3

مدلحداکثر هدحداکثر دبيتوانفازورودي و خروجي

LVR 3-17

107 4.5 1.5 KW سه فاز DN25 (1 in)

LVR 3-19

119 4.5 1.5 KW سه فاز DN25 (1 in)

LVR 3-23

146 4.5 2.2 KW سه فاز DN25 (1 in)

LVR 3-27

170 4.5 2.2 KW سه فاز DN25 (1 in)

LVR 3-29

182 4.5 2.2 KW سه فاز DN25 (1 in)

LVR 3-33

210 4.5 3 KW سه فاز DN25 (1 in)

LVR 3-36

228 4.5 3 KW سه فاز DN25 (1 in)