پمپ آب طبقاتي عمودي ليو مدل LVR20 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی ليو مدل LVR20

لئو

پمپ آب طبقاتی عمودی صنعتی سانتريفيوژ پروانه استيل سه فاز لئو

سری LVR

مدل LVR20

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمايی خريد پمپ طبقاتی عمودی صنعتی سانتريفيوژ ليو مدل LVR20

مدلحداکثر هدحداکثر دبيتوانفازورودي و خروجي

LVR 20-5

73295.5 KWسه فازDN50 (2 in)

LVR 20-6

87297.5 KWسه فازDN50 (2 in)

LVR 20-10

1462911 KWسه فازDN50 (2 in)

LVR 20-14

2042915 KWسه فازDN50 (2 in)

LVR 20-17

2492918.5 KWسه فازDN50 (2 in)