پمپ آب طبقاتي عمودي ليو مدل LVR15 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی عمودی ليو مدل LVR15

لئو

پمپ آب طبقاتی عمودی صنعتی سانتريفيوژ پروانه استيل سه فاز لئو

سری LVR

مدل LVR15

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمايی خريد پمپ طبقاتی عمودی صنعتی سانتريفيوژ ليو مدل LVR15

مدلحداکثر هدحداکثر دبيتوانفازورودي و خروجي

LVR 15-4

5823.54.0 KWسه فازDN50 (2 in)

LVR 15-6

8323.55.5 KWسه فازDN50 (2 in)

LVR 15-8

11223.57.5 KWسه فازDN50 (2 in)

LVR 15-10

14023.511.0 KWسه فازDN50 (2 in)

LVR 15-12

16823.511.0 KWسه فازDN50 (2 in)

LVR 15-17

23723.515.0 KWسه فازDN50 (2 in)