پمپ آب طبقاتي عمودي ليو مدل LVR10 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتي عمودي ليو مدل LVR10

لئو

پمپ آب طبقاتي عمودي صنعتي سانتريفيوژ پروانه استيل سه فاز لئو

سري LVR

مدل LVR10

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد پمپ طبقاتي عمودي صنعتي سانتريفيوژ ليو مدل LVR10

مدلحداکثر هدحداکثر دبيتوانفازورودي و خروجي

LVR 10-4

40 13 1.5 KW سه فاز DN40 (1 1/2 in)

LVR 10-6

61 13 2.2 KW سه فاز DN40 (1 1/2 in)

LVR 10-8

82 13 3.0 KW سه فاز DN40 (1 1/2 in)

LVR 10-10

102 13 4.0 KW سه فاز DN40 (1 1/2 in)

LVR 10-12

122 13 4.0 KW سه فاز DN40 (1 1/2 in)

LVR 10-16

163 13 5.5 KW سه فاز DN40 (1 1/2 in)

LVR 10-20

206 13 7.5 KW سه فاز DN40 (1 1/2 in)

LVR 10-22

226 13 7.5 KW سه فاز DN40 (1 1/2 in)