پمپ آب طبقاتی افقی ليو مدل ECHM4 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی افقی ليو مدل ECHM4

لئو

پمپ آب طبقاتي افقی صنعتی سانتريفيوژ پروانه استیل تکفاز لئو

سری ECHM

مدل ECHM4

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد پمپ طبقاتی افقی صنعتی سانتريفيوژ ليو مدل ECHM4

مدلحداکثر هدحداکثر دبیتوانفازورودی و خروجی

ECHm 4-30

28.07.00.55 KWتکفاز11/4x1 in

ECHm 4-40

38.07.00.75 KWتکفاز11/4x1 in

ECHm 4-50

48.07.01.1 KWتکفاز11/4x1 in

ECHm 4-60

58.07.01.1 KWتکفاز11/4x1 in