پمپ آب طبقاتی افقی ليو مدل ECHM2 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی افقی ليو مدل ECHM2

لئو

پمپ آب طبقاتي افقی صنعتی سانتريفيوژ پروانه استیل تکفاز لئو

سری ECHM

مدل ECHM2

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد پمپ طبقاتی افقی صنعتی سانتريفيوژ ليو مدل ECHM2

مدلحداکثر هدحداکثر دبیتوانفازورودی و خروجی

ECHm 2-40

35.03.60.55 KWتکفاز1x1 in

ECHm 2-50

45.03.60.55 KWتکفاز1x1 in

ECHm 2-60

53.03.60.75 KWتکفاز1x1 in