پمپ آب طبقاتی افقی ليو مدل ECH10 بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی افقی ليو مدل ECH10

لئو

پمپ آب طبقاتي افقی صنعتی سانتريفيوژ پروانه استیل سه فاز لئو

سری ECH

مدل ECH10

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد پمپ طبقاتی افقی صنعتی سانتريفيوژ ليو مدل ECH10

مدلحداکثر هدحداکثر دبيتوانفازورودي و خروجي

ECH 10-40

40.012.01.5 KWسه فاز11/2x11/4 in

ECH 10-50

50.012.02.2 KWسه فاز11/2x11/4 in