پمپ آب طبقاتی افقی ابارا سری MATRIX بزرگنمایی

پمپ آب طبقاتی افقی ابارا سری MATRIX

ابارا

PUMP EBARA-32406

پمپ آب طبقاتی افقی صنعتی سانتریفوژ استیل ابارا

سری MATRIX

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمایی خرید پمپ آب طبقاتی افقی صنعتی سانتریفوژ استیل ابارا سری MATRIX