منبع انبساط باز دماپويا 800 ليتري بزرگنمایی

منبع انبساط باز دماپويا 800 ليتری

دماپویا

Source -23039

منبع انبساط باز 800 ليتری دماپويا

ظرفيت : 800 ليتر

ضخامت ورق :

2 ميليمتر

3 ميليمتر
 
4 میلیمتر

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد منبع انبساط باز دماپويا 800 ليتری