منبع انبساط باز دماپويا 600 ليتري بزرگنمایی

منبع انبساط باز دماپويا 600 ليتری

دماپویا

Source -23038

منبع انبساط باز 600 ليتری دماپويا

ظرفيت : 600 ليتر

ضخامت ورق :

2 ميليمتر

3 ميليمتر
 
4 میلیمتر

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد منبع انبساط باز دماپويا 600 ليتری