منبع انبساط باز دماپويا 500 ليتري بزرگنمایی

منبع انبساط باز دماپويا 500 ليتری

دماپویا

Source -23037

منبع انبساط باز 500 ليتری دماپويا

ظرفيت : 500 ليتر

ضخامت ورق :

2 ميليمتر

3 ميليمتر
 
4 میلیمتر

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد منبع انبساط باز دماپويا 500 ليتری