منبع انبساط باز دماپويا 300 ليتري بزرگنمایی

منبع انبساط باز دماپويا 300 ليتری

دماپویا

Source -23035

منبع انبساط باز 300 ليتری دماپويا

ظرفيت : 300 ليتر

ضخامت ورق :

2 ميليمتر

2/5 ميليمتر
 
3 میلیمتر

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد منبع انبساط باز دماپويا 300 ليتری