منبع انبساط باز دماپويا 250 ليتري بزرگنمایی

منبع انبساط باز دماپويا 250 ليتري

دماپویا

Source -23034

منبع انبساط باز 250 ليتري دماپويا

ظرفيت : 250 ليتر

ضخامت ورق :

2 ميليمتر

2/5 ميليمتر
 
3 میلیمتر

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد منبع انبساط باز دماپويا 250 ليتري