منبع انبساط باز دماپويا 150 ليتري بزرگنمایی

منبع انبساط باز دماپويا 150 ليتری

دماپویا

Source -23032

منبع انبساط باز 150 ليتری دماپويا

ظرفيت : 150 ليتر

ضخامت ورق :

2 ميليمتر

2/5 ميليمتر

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد منبع انبساط باز دماپويا 150 ليتری