منبع انبساط باز دماپويا 1000 ليتري بزرگنمایی

منبع انبساط باز دماپويا 1000 ليتری

دماپویا

Source -23040

منبع انبساط باز 1000 ليتری دماپويا

ظرفيت : 1000 ليتر

ضخامت ورق :

2 ميليمتر

3 ميليمتر
 
4 میلیمتر

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسي و راهنمايي خريد منبع انبساط باز دماپويا 1000 ليتری