منبع کويل دار عمودی دماپويا 2500 ليتري بزرگنمایی

منبع کويل دار عمودی دماپويا 2500 ليتری

دماپویا

Source -23017

منبع آبگرم کويل دار شوفاژ 2500 ليتری عمودی دماپويا

ظرفيت : 2500 ليتر

ضخامت ورق :

5 ميليمتر

6 ميليمتر

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمايی خريد منبع عمودی کويل دار آبگرم دماپويا 2500 ليتری