منبع کويل دار افقی دماپويا 2000 ليتري بزرگنمایی

منبع کويل دار افقی دماپويا 2000 ليتری

دماپویا

Source -23030

منبع آبگرم کويل دار شوفاژ 2000 ليتری افقی دماپويا

ظرفيت : 2000 ليتر

ضخامت ورق :

4 ميليمتر

5 ميليمتر

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمايی خريد منبع افقی کويل دار آبگرم دماپويا 2000 ليتری