منبع کويل دار افقی دماپويا 1500 ليتري بزرگنمایی

منبع کويل دار افقی دماپويا 1500 ليتری

دماپویا

Source -23029

منبع آبگرم کويل دار شوفاژ 1500 ليتری افقی دماپويا

ظرفيت : 1500 ليتر

ضخامت ورق :

4 ميليمتر

5 ميليمتر

جزییات بیشتر

لطفاً تماس بگیرید

بررسی و راهنمايی خريد منبع افقی کويل دار آبگرم دماپويا 1500 ليتری